Uwaga! Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Socjalnej „Dorkas” w Kłodzku na podstawie art. 39 §1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. o prawie spółdzielczym oraz § 51 ust. 1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2016 r. o godz. 17:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Rodzinnej 47 w Kłodzku.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium obrad (przewodniczący, sekretarz).
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie nowych członków Spółdzielni.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego przez zarząd Spółdzielni Socjalnej „Dorkas” za 2015 r., podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań.
7. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni Socjalnej „Dorkas”.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.

Tekst zawiadomienia jak wyżej został wywieszony w siedzibie Spółdzielni oraz we wszystkich innych pomieszczeniach Spółdzielni, w których pracę wykonują członkowie, zaś członków czasowo niezatrudnionych lub nieobecnych w pracy – listem poleconym. Oprócz tego rozesłano zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieszczono na stronie internetowej http://dorkas.pl.

Współpraca

Nasza Spółdzielnia nawiązała współpracę z kilkoma, liczącymi się na ziemi kłodzkiej, instytucjami kultury takimi jak Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Muzeum Filumenistyzne w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st.im. Fryderyka Chopina w Kłodzku.